CIO Directory

NameCIO GroupEmail AddressTelephoneMobile
NameCIO GroupEmail AddressTelephoneMobile
Walter MudauDPSAMudau@dpsa.gov.za012 336 1075 082 923 3557
Dr. Solomon T. BhunuThe PresidencySolomonB@po.gov.za012 308 1907 076 748 8635
Ms Poppy TshabalalaDTIptshabalala@thedti.gov.za012 394 5740